Temeljem članka 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) i članka 15. Izjave o osnivanju Slatina Kom d.o.o. – direktor Sanjin Hmelik, univ.spec.oec. donosi

O D L U K U o zaprimanju pisanog prigovora potrošača

Potrošači pisani prigovor mogu predati osobno na urudžbeni zapisnik u uredu tajnice društva o čemu im se izdaje pisana potvrda o primitku.

Osim načina iz članka 1. pisani prigovor može se dostaviti i:

  • putem pošte preporučenom pošilljkom na adresu: Slatina Kom d.o.o. za komunalne djelatnosti, Trg Ruđera Boškovića 16/B 33520 Slatina;
  • putem telefaxa na broj: 033 400 478;
  • putem elektroničke pošte na adresu: uprava.slatina@gmail.com

Na pisane prigovore iz članka 1. i 2. Slatina Kom d.o.o. dužan je odgovoriti u pisanom obliku u roku od 15 dana od zaprimanja.

Način podnošenja pisanog prigovora iz članka 1. i 2. vidljivo će se istaknuti i na računima koje Slatina Kom d.o.o. ispostavlja korisnicima.

O zaprimljenim prigovorima Slatina Kom će voditi i čuvati evidenciju na trajnom mediju i to godinu dana od dana zaprimanja pisanog prigovora.

Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči Slatina Kom i stupa na snagu danom donošenja.

D i r e k t o r
Sanjin Hmelik, univ.spec.oec.


Gradsko vijeće Grada Slatine je donijelo ODLUKU o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada dana 29.01.2018.g , cjeloviti tekst Odluke možete preuzeti ovdje ( PDF dokument ) :

Od dana 01.07.2019.g stupa na snagu Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Slatina.  Ovdje je preslika odluke uprave Slatina kom d.o.o. ( PDF dokument ):