Propisi

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13., 85/15) Slatina Kom d.o.o. objavljuje:

  • POPIS ZAKONA I OSTALIH PROPISA KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA SLATINA KOM d.o.o.

TRGOVAČKA DRUŠTVA

1. Zakon o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst zakona „Narodne novine” 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 ) 3. Pravilnik o načinu upisa u sudski registar („Narodne novine“ broj 22/12, 172/14) 4. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08 i 125/11, 78/15)


RAČUNOVODSTVO

5. Zakon o računovodstvu ( pročišćeni tekst zakona „Narodne novine“ broj 78/15, 134/15, 120/16) 6. Međunarodni računovodstveni standardi („Narodne novine“ broj 36/93, 47/95 i 65/96) 7. Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 147/08, 18/11, 78/12 i 136/12, 73/13, 26/15, 115/16) 8. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 108/12 i 144/12, 112/13, 71/15, 78/15) 9. Zakon o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10 i 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16) 10. Pravilnik o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17) 11. Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16), 12. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 149/09, 89/11, 29/12, 64/12 i 146/12, 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17), 13. Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12 i 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14, 137/15), 14. Pravilnik o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11 i 61/12, 79/13, 160/13, 157/14, 10/17, 128/17) 15. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“ broj 133/12, 115/16) 16. Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“ broj 146/12)


JAVNA NABAVA

17.  Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj  120/16) 18. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“ broj 10/12) 19. Uredba o objavama javne nabave („Narodne novine“ broj 10/12) 20. Zakon o državnoj komisiji za komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“ broj 18/13, 127/13, 74/14) 21. Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave („Narodne novine“ broj 6/12, 65/17) 22. Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) („Narodne novine“ broj 6/12) 23. Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 19/12) 24. Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 10/12)


RADNI ODNOSI, ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA

25. Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17) 26. Zakon o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12 i 120/12, 16/17) 27. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima „Narodne novine“ broj 37/11, 32/15, 97/15) 28. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine („Narodne novine“ broj 120/12, 32/15, 35/17) 29. Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu („Narodne novine“ broj 67/10, 146/14) 30. Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ broj 3/84, 55/85 i 25/92) 31. Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti („Narodne novine“ broj 70/10) 32. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14) 33. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava („Narodne novine“ broj 39/06) 34. Pravilnik o poslovima sa posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ broj 5/84) 35. Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način („Narodne novine“ broj 114/02 i 126/03) 36. Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) 37. Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“ broj 35/94, 110/05 i 28/10) 38. Pravilnik o izradi procjene opasnosti („Narodne novine“ broj 48/97, 114/02, 126/03 i 144/09) 39. Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ broj 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16), 40. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem („Narodne novine“ broj 71/99, 46/07 i 41/08, 61/11) 41. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 80/13, 137/13), 42. Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 31/07, 56/07, 96/07, 130/07, 33/08, 91/09, 4/10, 69/10, 1/11 i 48/11, 82/14, 17/15, 99/17, 129/17) 43. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, (NN, br. 49/14, 51/14, 11/15, 17/15, 123/16, 129/17)


GROBLJE

44. Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98 i 50/12, 89/17), 45. Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba („Narodne novine“ broj 23/94) 46. Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registru umrlih osoba („Narodne novine“ broj 143/98) 47. Pravilnik o grobljima („Narodne novine“ broj 99/02)


OTPAD

48. Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17) 49. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13 i 153/13, 78/15) 50. Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine 35/08, 87/15), 51. Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada („Narodne novine“ broj  117/07 i 111/11, 17/13, 62/13, 114/15) 52. Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj  23/14, 51/14, 121/15, 132/15, 117/17) 53. Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom („Narodne novine“ broj 32/98, 23/07) 54. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada sa katalogom otpada i listom opasnog otpada („Narodne novine“ broj 50/05 i 39/09) 55. Pravilnik o vrstama otpada („Narodne novine“ broj 27/96, 50/05) 56. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom („Narodne novine“ broj 123/97, 112/01, 23/07) 57. Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu („Narodne novine“ broj 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11 i 126/11, 38/13, 86/13, 88/15) 58. Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 42/07, 69/16) 59 Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unapređenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 58/11) 60. Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 89/08) 61. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 130/05) 62. Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine („Narodne novine“ broj 85/07, 126/10, 31/11, 46/15) 63. Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“ broj 117/07 i 111/11, 17/13, 62/13, 114/15) 64. Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom
(„Narodne novine“ broj 74/07, 133/08, 31/09, 156/09 i 143/12, 42/14, 48/14, 107/14, 139/14) 65. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama („Narodne novine“ broj 40/06, 31/09, 156/09 i 111/11, 86/13, 113/16) 66. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima („Narodne novine“ broj 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11 i 45/12, 86/13, 95/15) 67. Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima („Narodne novine“ broj 111/15) 68. Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“ broj 136/06, 31/09, 156/09 i 53/12, 86/13, 91/13, 125/15) 69. Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 23/14, 51/14, 121/15, 117/17) 70. Naputak o načinu izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 129/11 i 137/11)


KOMUNALNO GOSPODARSTVO I OSTALI PROPISI

71. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine  68/18) 72. Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/12, 69/17) 73. Zakon o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12) 74. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/2013, 85/15) 75. Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12, 56/13, 41/14, 110/15), 76. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15) 77. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) 78. Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17) 79. Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“ broj 152/08 i 61/11, 56/13) 80. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17) 81. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13) 82. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17)