Slatina kom d.o.o. obavlja djelatnost gospodarenja otpadom na području grada Slatine i prigradskih naselja: Bakić, Kozice, Sladojevci, Senkovac, Medinci, Markovo.

Organiziranim odvozom, sakupljanjem i zbrinjavanjem otpada obuhvaćeno je preko 4000  korisnika usluge.

Gospodarenje otpadom

SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Sakupljanje komunalnog otpada u individualnom stanovanju i manjim stambenim zgradama obavlja se putem spremnika 120 l i 240 l, a u kolektivnom stanovanju (stambenim zgradama) putem spremnika 240 l i 1100 l. Korisnici koji nisu kućanstvo (pravne osobe, obrtnici, ustanove i sl.) sakupljaju otpad u spremnicima za komunalni otpad 120 l, 240 l, 1100 l, ili  5m3.

Korisnici su imali mogućnost izjavom o načinu korištenja javne usluge, definirati volumen spremnika koji im odgovara, pri čemu je najmanji volumen koji korisnik može zadužiti 120 l. U gospodarenju otpadom koriste se  standardizirani spremnici volumena 120 l, 240 l, 1100 l, 5000 l, kao i izjasniti se o usluzi odvoza biorazgradivog otpada.

Za  miješani komunalni otpad koji ne stane u osnovni spremnik, mogu se godišnje koristiti doplatnih 6 PE vreća od 120 l kroz čiju se cijenu plaća usluga odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada.

Gospodarenje otpadom

ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Odvoz skupljenog otpada obavlja se prema sljedećoj učestalosti:

  1. miješani komunalni otpad – dva puta mjesečno
  2. biootpad – jednom tjedno
  3. reciklabilni otpad – jednom mjesečno, a pravne osobe prema pozivu
  4. krupni otpad – jednom godišnje
  5. reciklabilni otpad (metal, tekstil i staklo)- jednom u dva mjeseca

Sakupljeni miješani komunalni otpad odvozi se na odlagalište otpada „Radosavci“, kao i reciklabilni otpad, a biorazgradivi otpad odvozi se u Bioplinaru nedaleko grada.


Cjenik sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

DOKUMENT PREUZMITE U .PDF FORMATU KLIKOM NA DONJU POVEZNICU:

Gospodarenje otpadom

ODVOJENO SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA "NA KUĆNOM PRAGU"

U većini kućanstava individualnog stanovanja za odvojeno sakupljanje otpada primjenjuju se spremnici za papir i plastiku 120 l i 240 l, koje su nabavile jedinice lokalne samouprave uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a za prikupljanje metala, stakla i tekstila primjenjuju se vreće za odvojeno prikupljanje (60l).  Kućanstvima u stambenim zgradama s manjim brojem stanova dodijeljeni su spremnici 120 l ili 240l.

Za veće količine odvojeno skupljenog otpada „na kućnom pragu“ korisnici imaju mogućnost nabave vreća za odvojeno sakupljanje u zgradi uprave Slatina kom d.o.o. Komunalno društvo svake godine samostalno nabavlja vrećice za odvojeno sakupljanje otpada.

Gospodarenje otpadom

ODVOJENO SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA NA ZELENIM / EKO OTOCIMA

Na području obuhvata javne usluge postoji 11 eko otoka na kojima se odvojeno sakuplja otpadni papir, staklo, metal, biorazgradivi otpad i plastika. Kako se u spremnicima zelenih otoka često pronalazi odložen miješani komunalni otpad, zeleni otoci nastoje se ukinuti jer je svim korisnicima omogućeno odvojeno sakupljanje otpada „na kućnom pragu“ i u reciklažnomm dvorištu.

Gospodarenje otpadom

ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA U RECIKLAŽNIM DVORIŠTIMA

U sklopu djelatnosti gospodarenja otpada pripada i reciklažno dvorište- odlagalište u Radosavcima, koje korisnicima nudi uslugu odlaganja: glomaznog otpada, guma, tekstila, razbijenog stakla, stakla, konfiskata- otpada od životinjskog mesa, elektroničkog otpada, kartona, papira, metala, folije, plastike i tvrde plastike.

Korisnici iz kategorije kućanstava imaju mogućnost predaje odvojeno sakupljenog otpada bez plaćanja naknade u reciklažnom dvorištu.

Svaki korisnik pri predaji odvojeno skupljenog otpada u reciklažno dvorište osobnom iskaznicom dokazuje da pripada određenom području te ostvaruje pravo na besplatnu predaju otpada.

Određene vrste otpada u reciklažna dvorišta mogu predati i pravne osobe, ali uz plaćanje naknade prema cjeniku društva.

Gospodarenje otpadom

SAKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE GLOMAZNOG OTPADA

SLATINA KOM d.o.o. obavještava korisnike putem medija i pisanih obavijesti o datumu odvoza glomaznog otpada s određenog područja. Glomazni otpad ne smiju odlagati na javnu površinu, nego ga odložiti u spremnike od 5m3 koji budu postavljeni na raznim lokacijama javnih površina. Odvoz se na ovaj način obavlja jedanput godišnje.

Gospodarenje otpadom

SAKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE BIORAZGRADIVOG OTPADA

SLATINA KOM d.o.o. sakuplja biorzgradivi otpad svake srijede ispred kućanstava u vrećicama od 60l koje se besplatno preuzimaju na adresi Uprave. Stanari stambenih zgrada imaju mogućnost odvajanja biorazgradivog otpada te ga odvajaju ispred zgrade u spremniku. Uskoro će svi korisnici iz kućanstava odvajati svoj biorazgradivi otpad u smeđim spremnicima od 60l.

Gospodarenje otpadom

SAKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE BIORAZGRADIVOG OTPADA

EDUKACIJE O PRAVILNOM POSTUPANJU S OTPADOM

U cilju smanjenja i sprječavanja nastanka otpada SLATINA KOM d.o.o. izrađuje edukativne materijale, provodi edukacije za razvijanje ekološke svijesti građana te ih potiče na razvrstavanje otpada u kućanstvima, vrtićima, školama, poslovnim i gospodarskim subjektima. Na mrežnoj stranici građani mogu dobiti sve informacije, upoznati se s planovima odvoza otpada (komunalnog, reciklabilnog i glomaznog), educirati o odvojenom sakupljanju otpada i kompostiranju. SLATINA KOM d.o.o. redovno ažurira svoje stranice tako da građani na vrijeme mogu dobiti sve informacije, a obavijesti o aktivnostima gospodarenja otpadom objavljuju se i putem medija – lokalnog radija, uz mjesečne obračune ili na web portalu.

Uz odvoz otpada od građana i pravnih osoba, te njegovog zbrinjavanja, radna jedinica komunalne djelatnosti još obavlja poslove čišćenja grada  te u jednom djelu sa radnom jedinicom Izgradnje, obavljaju i zimsku službu.

Čišćenje grada se odnosi na čišćenje ulica, pražnjenje koševa za otpad, kao i dežurstvo koje se odnosi na čišćenje grada nakon blagdana, koncerata, kao i utakmica.

Djelatnost nudi odvoz i zbrinjavanje tehnološkog otpada (folije, kartona) pravnim osobama, kao i izdavanje pratećih listova za zbrinuti otpad.

U ovoj radnoj jedinici radi 30ak djelatnika.