Sredstva zajedničke pričuve

Sredstva zajedničke pričuve su temeljni prihod stambene zgrade za potrebe održavanja njenih zajedničkih dijelova i uređaja. To su strogo namjenska sredstva.
Zajednički dijelovi i uređaji, sukladno Uredbi o održavanju zgrada su:
– nosiva konstrukcija zgrade,
– pokrov,
– pročelja,
– instalacije plina, struje, vode i kanalizacije u zajedničkim dijelovima,
– vertikalne i zajedničke horizontalne instalacije vode, kanalizacije, grijanja,
– dizala i
– gromobranske instalacije.
Visina pričuve određuje se prema godišnjem programu održavanja o kojem se suvlasnici dogovore sa Upraviteljem. Zakonodavac je propisao najniži iznos zajedničke pričuve koja ne može biti niža od 0,54% građevinske vrijednosti etalonskog objekta godišnje. Kako vrijednost zgrada, kao ni vrijednost svakog posebnog dijela još nije određena, niti postoje kriteriji za njeno određivanje zakonodavac je propisao da se plaća po površini svakog posebnog dijela minimalno 1,53 kn po m2 mjesečno. Taj iznos utvrđen je na temelju etalonske cijene građenja u RH koja je rada iznosila 3400,00 kn. O visini pričuve odlučuje većina suvlasnika prema suvlasničkom udjelu u zgradi i tada to postaje obveza za sve.

Visinu potrebne zajedničke pričuve određuju:
– sredstva potrebna za obavljanje obveznih radova,
– sredstva potrebna za redovno i izvanredno održavanje zgrade,
– naknada Upravitelju i
– naknada predstavniku suvlasnika.

Sredstva zajedničke pričuve moraju osigurati izvođenje:
– obveznih radova,
– hitnih popravaka i
– nužne radove na zgradi.

Obvezni radovi su oni na koje ne mogu utjecati niti suvlasnici, niti Upravitelj već se moraju izvršiti sukladno Zakonu. To su: osiguranje zgrade, dimnjačarski radovi, protupožarna zaštita, servis i kontrola dizala, deratizacija i dezinsekcija, naknada za rad Upravitelju.
Hitni popravci obuhvaćaju poduzimanje radova na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrada naročito u slučaju kvarova na: plinskim instalacijama, sustavu centralnog grijanja i toplovodnom sustavu, električnoj instalaciji, kod znatnijih oštećenja dimnjaka i dimovodnih kanala, prodiranja oborinskih voda na zgradu i saniranja posljedica, narušene statičke stabilnosti zgrade, dizalu, kod otpadanja dijelova pročelja.

Nužni radovi na zgradi poduzimaju se radi: sanacije krovne konstrukcije, nosivih zidova, stupova, međukatnih konstrukcija, temelja, dimnjaka i dimovodnih kanala, sanacije kosih i ravnih krovova, zamjene sanacija na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, popravak pročelja zgrade, izolacije zidova, pokrova i temelja zgrade.

Plaćanje pričuve je obavezno, a dužnici mogu biti i sudski gonjeni. Sudsku tužbu podnosi upravitelj, a pristojbe koje se plaćaju idu na teret pričuve. Sudski su postupci izvanparnični. Dug ne zastarijeva sve dok traje postupak pa zanemarivanjem opomena i opstrukcijom ovršnog postupka dužnik sebi nanosi veću štetu.

Kupnjom stana ili poslovnog prostora od vlasnika koji je dužan pričuvu, novi vlasnik mora je sam podmiriti.