OBAVIJEST KORISNICIMA!

Mole se korisnici usluge odvoza miješanog komunalnog otpada na području grada Slatine i prigradskih naselja da u skladu s Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Slatina u zelene spremnike  (kante)  za miješani komunalni otpad ne odlažu reciklabilni  otpad  (papir, karton, plastiku, ambalažno staklo, limenke i tekstil), biootpad i sav drugi otpad koji je moguće predati u reciklažno dvorište u Radosavcima.

U skladu s člankom  32. navedene Odluke  definirana je ugovorna kazna u slučaju da korisnik usluge odvoza otpada predaje zajedno miješani, biorazgradivi i reciklabilni i  drugi otpad u iznosu od 300,00 kn.

Molimo korisnike da u skladu s navedenim odredbama odvojeno odlažu otpad u za to predviđene namjenske spremnike, vrećice ili ga predaju u reciklažno dvorište.

Napominjemo da se biootpad NE SMIJE odlagati u zelene spremnike (kante).

Onim korisnicima koji su se odlučili za dodatnu uslugu odvoza biootpada , tvrtka Slatina kom d.o.o. isti odvozi svake srijede.

KORISNICI KOJI NISU TRAŽILI  USLUGU ODVOZA BIOOTPADA DUŽNI SUKOMPOSTIRATI BIOOTPAD NA SVOJOJ LOKACIJI.

Ukoliko imate dodatna pitanja o načinu odvajanja i predaje otpada možete inf. potražiti na stranicama http://slatina-kom.hr/ ili nas kontaktirati na telefon 033/400-575.

Tvrtka Slatina kom d.o.o. u skladu s navedenim vršit će pregled spremnika (kanti) prilikom preuzimanja.

1 Trackback / Pingback

  1. OBAVIJEST KORISNICIMA!

Comments are closed.