Nabava višekomornog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada u Slatini

Naziv projekta: Nabava višekomornog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada u Slatini

Ime korisnika: SLATINA KOM društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti

Ukupan iznos projekta: 1.436.897,33 HRK

Iznos EU potpore: 1.221.362,73 HRK

Naziv poziva: Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada (KK.06.3.1.18)

Sažetak projekta: Slatina Kom d.o.o. projektom nabavlja višekomorno komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada radi adekvatnijeg i bržeg sakupljanja otpada na području Grada Slatine i Općine Nova Bukovica čije stanovništvo će izobrazno-informativnim aktivnostima usvojiti dodatne navike odvajanja reciklabilnih vrsta otpada. Povećanje udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada doprinijet će smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Nabava komunalnog vozila je nužna radi bržeg, kvalitetnijeg i ekonomski učinkovitijeg sakupljanja odvojenih vrsta otpada.