DIMNJAČARI SOPJE

CJENIK USLUGA DOMAĆINSTVA

Na osnovu Ugovora o obavljanju dimnjačarskih usluga na području općine Sopje, KLASA 363-01/11-01/27 URBROJ 2189/10-04/11-1 , u Sopju dana 31. siječnja 2011.g

usluga se vrši jednom u kvartalu, neovisno o vrsti grijanja – plin ili drva

  • cijena bez PDV       24,00 kn
  • PDV 25%                      6,00 kn
  • IZNOS  s pdv            30,00 kn

Korisnik dobiva dva računa godišnje, jedan 31. prosinca, drugi 30. travnja. Iznos računa zavisi o broju dimnjaka u objektu.

CJENIK USLUGA PRAVNE OSOBE

usluga se vrši jednom u kvartalu,  neovisno o vrsti grijanja – plin ili drva

  • cijena bez PDV       24,00 kn
  • PDV 25%                   6,00 kn
  • IZNOS s pdv            30,00 kn

Korisnik dobiva dva računa godišnje, jedan 31. prosinca, drugi 30. travnja. Iznos računa zavisi o broju dimnjaka u objektu.