DIMNJAČARI GRAD SLATINA

CJENIK USLUGA DOMAĆINSTVA

Na osnovu Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Slatine, KLASA 311-02/13-01/01 URBROJ 2189/02-04-03/01-13-7 , u Slatini dana 23. srpnja 2013.g

ovisno o vrsti grijanja,  usluga se vrši:

 • dimnjaci na drva      4 čišćenja / kvartalno
 • dimnjaci na plin        2 čišćenja / kvartalno

osnovna cijena se ne razlikuje prema vrsti grijanja, ali se iznos računa razlikuje, zbog gore navedenih normativa čišćenja.

 • DRVA cijena bez PDV       4 x 24,00  = 96,00 kn
 •                              PDV 25%                                24,00 kn
 • DRVA iznos  s pdv                                       120,00 kn
 • PLIN cijena bez PDV       2 x 24,00  = 48,00 kn
 •                              PDV 25%                             12,00 kn
 • PLIN iznos  s pdv                                           60,00 kn

Korisnik dobiva dva računa godišnje, jedan 31. prosinca, drugi 30. travnja. Iznos računa zavisi o broju dimnjaka u objektu.

CJENIK USLUGA PRAVNE OSOBE

 • DRVA cijena bez PDV   4 x 80,00 = 320,00 kn
 •                            PDV 25%                                 80,00 kn
 • DRVA iznos s pdv                                       400,00 kn
 • PLIN cijena bez PDV       2 x 80,00 = 160,00 kn
 •                          PDV 25%                                   40,00 kn
 • PLIN iznos  s pdv                                         200,00 kn

Korisnik dobiva dva računa godišnje, jedan 31. prosinca, drugi 30. travnja. Iznos računa zavisi o broju dimnjaka u objektu.