Upravitelj zgrade

Za kvalitetno i djelotvornije obavljanje poslova održavanja i upravljanja zgradama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima predvidio je instituciju Upravitelja. Upravitelj može biti fizička i pravna osoba registrirana za poslove upravljanja. Upravitelja biraju suvlasnici, većinom suvlasničkih omjera. Suvlasnički omjeri obuhvaćaju površinu stana ili poslovnog prostora i sve što pripada tom posebnom vlasničkom dijelu zgrade: balkoni, terasa, dvorišta. Ovisno o veličini posebnog dijela svakom suvlasniku pripada i odgovarajući realni dio zajedničkih prostorija.

Stanari mogu raskinuti Ugovor sa Upraviteljem ako nije ispunjavao svoje obveze, loše je obavljao posao ili zbog nekog drugog važnog razloga i odabrati novoga. Prije raskida Ugovora svi računi moraju biti izravnani, dugovanja obostrano podmirena. Suvlasnici mogu većinom glasova ( prema vlasničkim udjelima ) u svako doba raskinuti Ugovor sa Upraviteljem.