Kako popuniti IZJAVU o načinu prikupljanja otpada

Poštovani korisnici javne usluge, tvrtka Slatina kom d.o.o.  dostavila Vam je  2 primjerka „Izjave o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, te molimo da ispunite oba primjerka Izjave, te ih oba s potpisom korisnika usluge u roku od 15 dana od dana primitka dostavite u Slatina kom d.o.o osobno, faxom, e-mailom ili poštom. 

Ukoliko su podaci u Izjavi  (u stupcu Prijedlog davatelja usluge) točni upišite DA u prazan stupac (Očitovanje korisnika usluge), a ukoliko podaci na Izjavi nisu točni ili su promijenjeni u prazni stupac upišite točne podatke.

Slatina kom d.o.o. će Vam odmah po zaprimanju vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave u roku od 8 dana od primitka.  Izjava potpisana od strane Slatina kom d.o.o. i korisnika usluge smatra se Ugovorom. Ukoliko ne dostavite ispunjenu i potpisanu Izjavu u roku od 15 dana smatramo da se slažete sa svim podacima i da ste Izjavu potpisali.

Zakon, Uredba, Odluka, te novi cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada nalaze se na mrežnim stranicama Slatina kom d.o.o., kao davatelja javne usluge.

Novi cijenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada će se početi primjenjivati kad se stvore uvjeti za davanje navedene usluge, a najkasnije do 01.07.2019.

Korisnici usluge će o početku primjene novog cijenika biti na vrijeme obaviješteni.

Adresa za dostavu Izjave osobno ili poštom: Trg Ruđera Boškovi 16/b, 33520 Slatina

e-mail adresa: uprava.slatina@gmail.com

Fax: 033 400 478

Telefon za upite: 033 400 481 i 033 400 486